Videos and PPT on Various Topics

DR.Jagdish Meshram Sir (marathi ) Sahakathakar. Video

DR.Jagdish Meshram : Natsamrat Natak

Prof Saroj Singade madam: Tukodaji maharaj Video

DR.Jagdish Meshram : garambicha Bapu Natak Video

Prof Anjali Chitriv : Sangit Saubhadra ppt

DR.Jagdish Meshram: Mahatma Fule  PPT

DR.Jagdish Meshram: Govind Prabhu Charitra PPT

K.S Meshram : Vishesh Granthakar Tukaram PPT

Prof Saroj Singade: Arvachin Kavita PPT

prof Vishakha Ramteke :Kavi. Mardhekar PPT

R.Y Dhore : PrabodhanachaPurvrang  PPT